• fr
  • de
  • cs
  • es
  • it
  • hu
  • sk
  • ro
  • nl
  • sv
Bez daně S daní

Všeobecné obchodní, dodací a platební podmínky eshopu metalinvest provozovaného Markétou Vaníčkovou. (díle jen VOP)

UPRAVUJÍ PODMÍNKY UZAVŘENÍ OBCHODNÍHO VZTAHU FORMOU SMLOUVY DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU MEZI ŽIVNOSTNÍKEM MARKÉTOU VANÍČKOVOU A SPOTŘEBITELEM.

§ 1 INFORMAČNÍ POVINNOST

Markéta Vaníčková sídlem Hejnická 357, Raspenava, 46401, IČ: 06729592, (dále jen prodávající) je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném v Městském úřadě ve Frýdlantě, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese metalinvest.cz a metalinvest.eu.

§ 2 VYLOUČENÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Výslovně upozorňujeme na vyloučení práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy. Podle § 1837, bod b) Občanského zákoníku, zákona číslo 89/2012 Sb. v platném znění a předpisů souvisejících, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

§ 3 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající prohlašuje, že se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecným nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), mj. ustanovením čl. 13:

• osobní údaje zákazníka jsou zpracovány na základě jeho svobodně vyjádřeného souhlasu,

• důvodem poskytnutí osobních údajů je plnění objednané služby, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

• osobní údaje mohou být zpracovávány systematicky, a to manuálně nebo automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému,

• při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,

• poskytovatel jako správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

• poskytovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

• zákazník má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů pokud poskytovatel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

§ 4 PLATNOST A PŘÍSLUŠNOST SMLOUVY

4.1 Tyto VOP platí pro všechny dodávky, služby, nabídky, nákupy a prodeje prodávajícího se spotřebiteli i s firmami.

4.2 Spotřebiteli a firmami se rozumí subjekty ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

4.3 Odesláním objednávky, nejpozději však převzetím objednaného zboží, akceptuje spotřebitel tyto VOP.

§ 5 UZAVŘENÍ SMLOUVY

5.1 Naše prodejní a nákupní nabídky jsou nezávazné. Spotřebitel objednává zboží na internetové platformě metalinvest.cz, případně e-mailovou objednávkou.

5.2 Smlouva se pokládá za uzavřenou teprve naším potvrzením o přijetí objednávky a jejího obsahu formou zaslání faktury nebo zálohové faktury e-mailem a v případě platby s garanční zálohou souhlasem spotřebitele s definitivní cenovou nabídkou (čl. 6.4). Spotřebitel potvrzuje svůj souhlas s definitivní cenovou nabídkou e-mailovou zprávou do konce běžné pracovní doby dne, ve kterém byla nabídka učiněna. Nereaguje-li spotřebitel na tuto nabídku do konce běžné pracovní doby, má se za to, že objednávka je stornována a prodávající neučiní žádné další kroky směřující k uspokojení objednávky. Spotřebitel pak může učinit objednávku novou. V případě významného kolísání ceny vzácných kovů na světových trzích si prodávající vyhrazuje právo odmítnout spotřebitelovo potvrzení definitivní ceny a učinit nabídku novou v souladu s aktuální cenou na trhu.

5.3 Prodávající si vyhrazuje právo ověřit si objednávku také telefonicky nebo písemně.

5.4 Není-li dohodnuto jinak, je možné ze strany prodávající v případech, kdy část objednávky (jeden nebo více produktů) nelze již dodat (například mince, která se již nevyrábí a její zásoba byla v čase mezi objednávkou a okamžikem dodání vyprodána), nahradit tento kvalitativně a cenově rovnocenným produktem.

§ 6 CENA, GARANČNÍ ZÁLOHA A PROVOZNÍ DOBA

6.1 Za dohodnutou platí cena v Kč (vč. DPH), potvrzená ve faktuře nebo zálohové faktuře, pokud nebylo smluvními stranami ujednáno jinak. V případě dodávky na dobírku platí cena uvedená v potvrzení objednávky předané elektronickou poštou.

6.2 Pro objednávky, podané během běžné pracovní doby, platí cenová ujednání dle článku6.1. Pro objednávky, podané mimo běžnou pracovní dobu, platí cenová ujednání následujícího pracovní dne, konkrétně první cena po najetí systému při zahájení pracovní doby.

6.3 U objednávek do 50 000 Kč může spotřebitel využít možnost dodání na dobírku nebo platbu celé částky předem.

6.4 U objednávek nad 50 000 Kč se strany dohodly na platbě garanční zálohy ve výši minimálně 10 % předpokládané hodnoty nevyřízených objednávek jednoho spotřebitele. Na tuto garanční zálohu obdrží spotřebitel zálohovou fakturu. V den připsání nebo složením garanční zálohy na účet prodávajího uvedený ve faktuře nebo zálohové faktuře je spotřebiteli zaslána elektronickou poštou faktura s novou cenovou nabídkou (dle aktuální ceny kovu na světových trzích), poníženou o již uhrazenou garanční zálohu. Původní cenová nabídka pozbývá tímto platnost. Platnost nové cenové nabídky je omezena koncem pracovní doby (článek 6.2) dne, ve kterém byla nabídka spotřebiteli sdělena.

Není-li spotřebitelem objednávka potvrzena do konce pracovní doby, může spotřebitel opakovat objednávku ve lhůtě do 5 pracovních dnů. Po této lhůtě bude garanční záloha vrácena do 3 pracovních dnů zpět na účet spotřebitele.

6.5 U objednávek nad 1 000 000 Kč si prodávající vyhrazuje právo požadovat po spotřebiteli garanční zálohu až do výše plné kupní ceny.

6.6 Prodávající si vyhrazuje právo, zejména v podmínkách zvýšené volatility na komoditních a měnových trzích, stanovit výkupní cenu odlišně od ceny zveřejněné v Ceníku, případně přistoupit k výkupu do komise.

6.7 Celková kupní cena je součtem ceny předmětu plnění a dalších položek specifikovaných ve faktuře (poštovné, balné apod.).

§ 7 ODMÍTNUTÍ VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Prodávající je oprávněna odmítnout vyřízení objednávky v těchto případech:

7.1 Došlo-li k technické chybě nebo selhání lidského faktoru při stanovení ceny, která zjevně neodpovídá ceně na světových trzích.

7.2 Odmítne-li spotřebitel složit garanční zálohu dle 6.4 a 6.5.

7.3 Vykazuje-li objednávka zjevně znaky neseriózní objednávky a ani jinak dostupnými prostředky ji nelze verifikovat (neexistující nebo exotická adresa, velký objem objednávky).

7.4 Jedná-li se o spotřebitele, který již v minulosti nedodržel své smluvní závazky.

7.5 Pokud objednané zboží bylo vyprodáno a ani s maximálním vypětím sil nelze toto zboží získat a ani je nelze nahradit kvalitativně a cenově rovnocenným zbožím.

7.6 Pokud nám náš dodavatel i navzdory smluvním závazkům není schopen dodat objednané zboží v dohledné době. Ve všech výše uvedených případech je spotřebitel informován e-mailem nebo telefonicky.

§ 8 PLATEBNÍ PODMÍNKY, PRODLENÍ PLATEB A PENÁLE

8.1 Kupní cena dle faktury resp. zálohové faktury je okamžitě po doručení splatná. Nezaplatí-li spotřebitel kupní cenu nebo doplatek kupní ceny během 3 pracovních dní na účet prodávajícího, dostává se bez předchozí upomínky automaticky do prodlení.

8.2 Pokud spotřebitel neinformuje prodávajícího o důvodech prodlení hodných zřetele a o bezodkladném termínu úhrady, je prodávající oprávněna zadržet garanční zálohu dle článku 6.4 a 6.5 a použít ji ke kompenzaci svých nákladů spojených s likvidací takového obchodního případu.

T.j. 8.2.1 smluvní pokuta ve výši 15 % garanční zálohy, min. 7500 Kč

     8.2.2 dopravní náklady, kurzové ztráty, měnové ztráty. Zbylá část garanční zálohy je vrácena společně s vyúčtováním spotřebiteli na jeho účet.

8.3 Je-li nedodržení termínu dodání ze strany prodávajícího způsobeno vyšší mocí (mobilizace, válka, stávka, přírodní katastrofy apod.), prodlužují se termíny dodání tomu odpovídajícím způsobem.

8.4 Prodlení v dodávce ze strany prodávajícího se neprojeví na sjednané ceně zboží pro spotřebitele.

8.5 Při nákupu zboží od spotřebitele převede živnostník Markéta Vaníčková kupní cenu na účet spotřebitele po pozitivním prověření zboží zejména v otázce pravosti a celkového stavu. Živnostník Markéta Vaníčková převede kupní cenu během 1 týdne na konto uvedené spotřebitelem.

8.6 Pokud prověření zboží na pravost a znovuprodejnost dopadne negativně, je prodávající oprávněna odstoupit od smlouvy. V tomto případě bude spotřebiteli jeho zboží oproti úhradě za poštovné zasláno zpět.

8.7 Uplatnění práva na zadržení zboží nebo zápočtu přichází v úvahu jen v případě, že jsou vzájemné nároky právně nezpochybnitelné nebo námi uznané.

8.8 Pokud jsou nám známy okolnosti, které by mohly zpochybnit kredibilitu smluvního partnera při obchodování s nekoncovými spotřebiteli (firmami), jeprodávající oprávněna požadovat doplacení celkového dluhu a zadržet ještě nevyexpedované zboží, případně požadovat složení záruky.

§ 9 DODÁNÍ A NABYTÍ VLASTNICTVÍ K PŘEDMĚTU DODÁVKY

9.1 Ujednání o závazných termínech dodání vyžaduje písemnou formu.

9.2 Prodávající je oprávněna k dodávce po částech, není-li dodávka po částech smluvně vyloučena.

9.3 Na spotřebitele přechází riziko náhodného zničení nebo poškození zboží teprve okamžikem převzetí dodávky, a to i v případě, kdy je spotřebitel s převzetím dodávky v prodlení.

9.4 Je-li spotřebitelem firma, přechází na ni riziko specifikované v bodě 9.3 okamžikem předání zásilky logistické firmě pověřené transportem předmětu dodávky.

9.5 Prodávající se zavazuje vyřídit objednávku promptně, nejpozději však do 7 pracovních dnů

– ode dne potvrzení o přijetí objednávky (případ dle článku 6.3)

– ode dne připsání nebo složení doplatku plné kupní ceny na účet prodávajícího (případ dle článku 6.4 a 6.5)

Pokud nelze termíny dodání dodržet z důvodů napjaté situace na mezinárodních trzích se vzácnými kovy, může se prodloužit výše uvedená doba až na 12 týdnů.Prodávající informuje o této skutečnosti spotřebitele.

Spotřebitel je o termínu dodání informován elektronickým oznámením na e-mailovou adresu, uvedenou v objednávce. Je-li expedicí pověřena firma zabývající se transportem cenných zásilek, musí být spotřebitel v den dodávky celodenně k zastižení na dodací adrese, neboť přesný čas dodání není možné z bezpečnostních důvodů stanovit. Je-li transportem pověřena Česká pošta, je možné si zásilku při nezastižení převzít dle propozic uvedených v oznámení o zásilce.

9.6 Zásilka je vždy pojištěna na plnou kupní cenu.

9.7 Vlastnictví zboží přechází na spotřebitele uhrazením plné ceny zboží včetně nákladů (poštovné, balné apod.) uvedené v daňovém dokladu.

9.8 Místo plnění při zpětných odkupech živnostníkem Markétou Vaníčkovou je vždy aktuální sídlo. Příslušné dokumenty k odkupovanému zboží, pokud jsou k dispozici, je nutno taktéž dodat živnostníkovi. Prodávající se zavazuje své zboží zaslat dostatečně pojištěné v případě, že nedojde k fyzickému předání zboží. Zboží musí být zasláno tak, aby živnostník Markéta Vaníčková mohla potvrdit převzetí zboží (doporučeně s podpisem převzetí). Odesílající nese prokazovací břemeno pro doručení zásilky.

§ 10 VADY PLNĚNÍ A REKLAMACE

Za vadná plnění ručíme následovně:

10.1 Veškeré vady dodávek, jejich částí nebo výkonů, které se projeví do doby promlčení, dle vlastní úvahy bezplatně odstraníme nebo dodáme, případně provedeme znovu bezvadně, pokud příčina vady plnění byla patrná již v okamžiku převzetí.

10.2 Důkazní povinnost za prokázání vady plnění leží na spotřebiteli v okamžiku převzetí.

10.3 Nároky za vadná plnění podléhají promlčení uplynutím lhůty 48 měsíců.

10.4 Spotřebitel je povinen zjevné vady plnění reklamovat e-mailem na adrese info@metalinvest.cz nebo písemně ve lhůtě do tří dnů po obdržení předmětu dodávky. Skryté vady je povinen reklamovat okamžitě po jejich zjištění, jinak je uplatnění reklamace vyloučeno. K zajištění lhůty reklamace stačí její včasné odeslání.

10.5 Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: číslo objednávky, jméno a příjmení spotřebitele, předmět reklamace a stručný popis závady. Spotřebitel nese důkazní povinnost za prokázání oprávněnosti veškerých reklamačních požadavků, zvláště prokázání závady samotné, časového okamžiku zjištění závady a včasnost uplatnění reklamace.

10.6 Prodávající ve lhůtě přiměřené charakteru závady zajistí její odstranění. Nepodaří-li se ani napodruhé zdárně odstranit závadu, je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy. Rozhodne–li se spotřebitel pro odstoupení od smlouvy, nenáleží mu žádný nárok na odškodnění z důvodů vadného plnění. Zboží je v tomto případě spotřebitelem vráceno a prodávající převede zaplacenou kupní cenu spotřebiteli zpět na jeho účet. Zvolí-li spotřebitel cestu náhrady škody, zůstává zboží u spotřebitele. Náhrada škody je v tomto případě omezena na rozdíl mezi kupní cenou a hodnotou vadného předmětu plnění.

§ 11 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

Veškeré obchody nad 270 000 Kč musí být uhrazeny bezhotovostně.

§ 12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Pro veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem platí výhradně právo České republiky a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

12.2 Případné spory mezi prodávajícím a spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Spor lze řešit také on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete ZDE. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu doporučuje prodávající spotřebiteli nejdříve využít kontakt na prodávajícího Markétu Vaníčkovou pro vyřešení nastalé situace.

12.3 Pokud by se stalo některé ustanovení těchto VOP neplatné, pak ostatní ustanovení nejsou touto skutečností nijak dotčena.

12.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP.

Platnost VOP od 01.01.2020